Inu i na modeláře začíná legislativa našeho státu, za výrazného tlaku komunitárních norem, dopadat. Nebuďme vyděšeni, nicméně je dobře být seznámen a připraven. Budeme se snažit shromáždit právní předpisy a s nimi související dokumenty, které se jakkoliv dotýkají našeho krásného koníčka a snahy jej spoutat paragrafem za hrozby různých sankcí.... Kverulanty s právním vzděláním upozorňujeme, že nechceme provádět právní analýzu dané problematiky, ale spíš jen modelářskou obec upozornit na existenci zákonů, prováděcích předpisů a zejména v případě civilního letectví na letecké předpisy řady L a řady JAR...

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004


Celý název je: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

S problematikou modelů do 20 kg resp. nad 20 kg přímo souvisí i unijní předpisy. jedním z nich je i nařízení komise uvedené v anotaci tohoto článku. Následující text je použit z  webové stránky v tomto odkazu

A teď ten text: 

Dne 30. dubna 2005 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (dále jen „Nařízení“).

Účelem Nařízení je stanovit minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám. Mezi povinně pojištěná rizika patří válka, terorismus, únos letadla, sabotáž, neoprávněné zmocnění a občanské nepokoje.

Nařízení se vztahuje na všechny letecké dopravce a provozovatele letadel, kteří létají uvnitř území, přistávají na území, vzlétají z území nebo přelétávají území členského státu, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství. Pojmy „letecký dopravce“ a „provozovatel letadla“ jsou definovány přímo v Nařízení.

Nařízení se nevztahuje na:

• státní letadla ve smyslu čl. 3 písm. b) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944,
modely letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg,
• zařízení pro závěsné létání (včetně motorových paraglidingů a rogal),
• upoutané balony,
• draky,
• padáky (včetně závěsných padáků),
• letadla včetně větroňů s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 kg a ultralehká letadla, která se používají pro neobchodní účely, nebo se používají pro místní výuku létání, při níž nepřekračují mezinárodní hranice, pokud jde o povinnost pojištění podle nařízení vztahující se k rizikům války a terorismu (tzn. že letadla této kategorie musí být pojištěna vůči ostatním rizikům uvedeným v nařízení).

Nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Vzhledem k principu přímého a bezprostředního účinku a k principu nadřazenosti práva Evropských společenství je nutné řídit se minimálními požadavky na pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel stanovenými Nařízením. Princip přímého a bezprostředního účinku znamená, že právo Evropských společenství lze použít přímo, aniž by bylo transformováno do národního právního řádu.

 

A ještě nezbytný odkaz na text nařízení: 

Neúřední revidované znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004