Inu i na modeláře začíná legislativa našeho státu, za výrazného tlaku komunitárních norem, dopadat. Nebuďme vyděšeni, nicméně je dobře být seznámen a připraven. Budeme se snažit shromáždit právní předpisy a s nimi související dokumenty, které se jakkoliv dotýkají našeho krásného koníčka a snahy jej spoutat paragrafem za hrozby různých sankcí.... Kverulanty s právním vzděláním upozorňujeme, že nechceme provádět právní analýzu dané problematiky, ale spíš jen modelářskou obec upozornit na existenci zákonů, prováděcích předpisů a zejména v případě civilního letectví na letecké předpisy řady L a řady JAR...

Zákon o civilním letectví


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectvía) podmínky stavby a provozování letadla,

b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

c) podmínky pro letecké stavby,

d) podmínky pro činnost leteckého personálu,

e) podmínky využívání vzdušného prostoru,

f) podmínky poskytování leteckých služeb,

g) podmínky provozování leteckých činností,

h) rozsah a podmínky ochrany letectví,

i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

j) rozsah a podmínky výkonu státní správy.

 

V rámci tohoto krátkého článku nabízíme odkaz na Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb., v platném znění. Díky značnému množství změn byl vydán předpis č. 426/2006 Sb., kterým došlo k vydání úplného znění zmíněného zákona. 

Jedna z variant elektronicky připraveného předpisu je v tomto odkazu

 

Pro navození "chuti" k četbě Vám nabízíme znění základních pojmů zákona, jak je uvedeno v jedničkách a nulách k 13.3.2012:

 

§ 2
Základní pojmy


(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.


(2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.


(3) Výrobkem letecké techniky (dále jen "výrobek") se ve smyslu tohoto zákona rozumí letadlo, motor nebo vrtule.


(4) Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které je využíváno nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule.


(5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu.


(6) Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.


(7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.


(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště, nebo jeho část.